Suomi-Korea-Seuran säännöt

Säännöt hyväksytty vuonna 2011.

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomi-Korea Seura ry ruotsiksi Samfundet Finland-Korea rf, josta näissä säännöissä käytetään nimeä ”Seura”. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa.

Seuran tarkoitus ja toiminta

Seuran tarkoituksena on toimia Suomen ja Korean demokraattisen kansantasavallan välisten ystävällisten suhteiden kehittämiseksi ja lujittamiseksi kulttuurin, talouden ja yhteiskunnallisen elämän eri aloilla, samoin seura pyrkii toimimaan Korean rauhanomaisen jälleenyhdistämisen edistämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura pyrkii:

 1. järjestämään kokouksia, juhlia ja esitelmätilaisuuksia
 2. toimittamaan kirjoituksia sanomalehdistölle ja muille julkaisuille sekä harjoittamaan mahdollisuuksiensa mukaan omaa julkaisutoimintaa
 3. levittämään korealaisia julkaisuja
 4. järjestämään sivistyksellisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi erilaisia vierailuja
 5. toimimaan muutoinkin edellisiin verrattavilla tavoilla

Toimintansa tukemiseksi seura kerää jäsenmaksuja, voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia, järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia asianmukaisen luvan saatuaan. Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

Seuran jäsenyys

Seuran varsinaisiksi henkilöjäseniksi voidaan hallituksen päätöksellä hyväksyä henkilöitä, jotka hyväksyvät seuran tarkoituksen ja säännöt. Seuralla voi olla myös oikeuskelpoisia ja Suomessa rekisteröityjä yhteisö- ja kannatusjäseniä, jotka haluavat tukea seuran tarkoitusta. Päätöksen yhteisö- ja kannatusjäsenen hyväksymisestä tekee seuran hallitus.

Hallituksen suostumuksella voidaan myös hyväksyä seuran yhteisöjäseneksi rekisteröity paikallinen Suomi-Korea Seuran osasto.

Lisäksi seuralla voi olla kunniajäseniä. Kunniajäsenekseen seura voi vuosikokouksessa tekemällään päätöksellä kutsua ansiokkaasti seuran tarkoituksen toteuttamista edistäneitä henkilöitä. Seuralla voi olla yhtäaikaisesti korkeintaan 5 (viisi) elossa olevaa kunniajäsentä.

Tämän lisäksi seuran vuosikokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi poikkeuksellisen pitkään ja erityisen ansiokkaasti seurassa toimineita henkilöitä. Seuralla voi olla yhtäaikaisesti yksi(1) elossa oleva kunniapuheenjohtaja. Kunniajäsenten ja kunniapuheenjohtajan on oltava ennen nimeämistään seuran jäseniä. Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi nimetyillä säilyy äänioikeus seuran kokouksissa.

Varsinaiset, kannatus- ja yhteisöjäsenet suorittavat seuralle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään vuosikokouksessa. Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja vapautetaan jäsenmaksun suorittamisesta nimityshetkestä alkaen. Yhteisöjäseneltä sekä kannatusjäseneltä voidaan periä erisuuruinen jäsenmaksu kuin henkilöjäseneltä.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät sääntömuutoksen yhteydessä.

Seuran vuosikokous

Seuran vuosikokous on pidettävä ensimmäisellä vuosipuoliskolla hallituksen määräämänä aikana josta, samoin kuin kokouksen ajasta ja paikasta, on viimeistään kahta (2) viikkoa ennen ilmoitettava jäsenistölle joko kirjeitse tai seuran vuosikokouksen nimeämässä sanomalehdessä.

Seuran vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä seuraavaksi toimintavuodeksi jäsenmaksujen suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja
 9. valitaan muut hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet
 10. valitaan enintään kaksi(2) toiminnantarkastajaa sekä kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa kuluvan vuoden kirjanpitoa ja hallintoa tarkastamaan
 11. päätetään miten seuran kokouksista tiedotetaan jäsenistölle
 12. käsitellään muut esille tulevat asiat
 13. kokouksen päättäminen

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on jäsenen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen vuosikokousta, että hallitus ehtii antaa siitä lausuntonsa.

Seuran kokoukset

Seura kokoontuu, paitsi vuosikokoukseen, silloin kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Seuran kokouksissa kullakin jäsenellä on yksi (1) ääni. Seuran henkilöjäsen ei voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Yhteisöjäsenen tai paikallisyhdistyksen edustajan on osoitettava valtuutensa yhteisöjäsenen tai paikallisyhdistyksen antamalla valtakirjalla. Sama henkilö voi edustaa vain yhtä (1) yhteisöjäsentä.

Päätökset seuran kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kysymys näiden sääntöjen 11§ mainituista asioista. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Tilit, hallinto ja niiden tarkastus

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit ja hallinto on jätettävä vähintään kolme(3) viikkoa ennen vuosikokousta toiminnantarkastajien tarkastettavaksi. Toiminnantarkastajien tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi(2) viikkoa ennen vuosikokousta.

Seuran hallitus ja sen tehtävät

Seuran asioita hoitaa vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä sekä vähintään

viisi (5) ja enintään kymmenen (10) varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi (2) varapuheenjohtajaa, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan jonkun varapuheenjohtajista kutsusta tai jos kolme (3) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta vaatii.

Hallituksen tehtävät:

 1. valvoa että seuran toiminta tapahtuu näiden sääntöjen ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti
 2. toteuttaa seuran vuosikokouksen tekemät päätökset
 3. kutsua koolle seuran kokoukset sekä valmistella ja esitellä niissä käsiteltävät asiat
 4. hoitaa seuran varoja ja muuta omaisuutta sekä valvoa että seuran kirjanpito on lainmukaisesti hoidettu
 5. laatia vuosikokoukselle seuran tilinpäätös sekä kertomus seuran edellisestä toimintakaudesta sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio alkavalle toimintakaudelle
 6. pitää jäsenluetteloa
 7. hyväksyä ja erottaa seuran jäsenet näiden sääntöjen 3§:n ja 9§:n mukaisesti
 8. ryhtyä muihinkin toimenpiteisiin seuran toiminnan edistämiseksi

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista mukaan luettuna on läsnä.

Juoksevien asioiden hoitoa varten hallitus voi asettaa keskuudestaan pysyviä tai määräaikaisia työryhmiä, joille se määrää valtuudet ja joiden toimintaa se valvoo. Hallitus voi tarvittaessa kutsua työryhmiin myös hallituksen ulkopuolisia seuran jäseniä.

Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai toinen varapuheenjohtaja tai sihteeri, aina kaksi yhdessä.

Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenyys päättyy eroamisilmoituksen tekemisestä.

Seuran hallitus voi erottaa jäsenen mikäli jäsen:

- toimii vastoin seuran tarkoitusta tai on muuten toiminnallaan seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa

- rikkoo tahallisesti ja toistuvasti seuran sääntöjä

Erotetuksi tulleella on
kuitenkin oikeus vedota asiasta seuran hallituksen puheenjohtajalle osoitetulla kirjeellä neljäntoista(14) päivän kuluessa hallituksen päätöksestä tiedon saatuaan. Tällöin asia on alistettava seuran vuosikokouksen päätettäväksi.

Hallitus voi katsoa jäsenen, joka ei ole suorittanut vuotuista jäsenmaksuaan sen kalenterivuoden kuluessa, jona jäsenmaksu on erääntynyt, eronneeksi seuran jäsenyydestä.

10§

Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa seuran vuosikokouksessa tai sitä varten erikseen kokoon kutsuttavassa ylimääräisessä kokouksessa. Muutoksesta on kokouskutsussa mainittava. Muutoksen hyväksymiseen riittää yksinkertainen äänten enemmistö.

11§

Seuran purkautuminen

Päätös seuran purkautumisesta on tehtävä vuosikokouksessa tai sitä varten erikseen kutsuttavassa ylimääräisessä kokouksessa. Purkamispäätös vaatii kaksi kolmasosaa(2/3) äänten enemmistön saapuvilla olevien jäsenten määrästä kokouksessa, jossa asiasta päätetään. Seuran purkautumisesta on mainittava kokouskutsussa.

Jos seura purkautuu tai tulee lakkautetuksi on sen varat käytettävä seuran tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi, purkautumisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaan.

12§

Muut määräykset

Siltä osin kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia ja muita yhdistyksiä koskevaa lainsäädäntöä.